This website uses cookies to improve your experience. Learn more about cookies and how to manage them.

British Journal of Pharmacology

Filter

Ca2+ signalling plays a role in celastrol‐mediated suppression of synovial fibroblasts of rheumatoid arthritis patients and experimental arthritis in rats

Pages: 2922-2944

Article date: August 2019

Authors: Vincent Kam Wai Wong, Congling Qiu, Su‐Wei Xu, Betty Yuen Kwan Law, Wu Zeng, Hui Wang, Francesco Michelangeli, Ivo Ricardo De Seabra Rodrigues Dias, Yuan Qing Qu, Tsz Wai Chan, Yu Han, Ni Zhang, Simon Wing Fai Mok, Xi Chen, Lu Yu, Hudan Pan, Sami Hamdoun, Thomas Efferth, Wen Jing Yu, Wei Zhang, Zheng Li, Yuesheng Xie, Riqiang Luo, Quan Jiang, Liang Liu

Glucagon up‐regulates hepatic mitochondrial pyruvate carrier 1 through cAMP‐responsive element‐binding protein; inhibition of hepatic gluconeogenesis by ginsenoside Rb1

Pages: 2962-2976

Article date: August 2019

Authors: Meng‐Die Lou, Jia Li, Yao Cheng, Na Xiao, Gaoxiang Ma, Ping Li, Baolin Liu, Qun Liu, Lian‐Wen Qi

Ursodeoxycholic acid accelerates bile acid enterohepatic circulation

Pages: 2848-2863

Article date: August 2019

Authors: Yunjing Zhang, Runqiu Jiang, Xiaojiao Zheng, Sha Lei, Fengjie Huang, Guoxiang Xie, Sandi Kwee, Herbert Yu, Christine Farrar, Beicheng Sun, Aihua Zhao, Wei Jia

Second M3 muscarinic receptor binding site contributes to bronchoprotection by tiotropium

Pages: 2864-2876

Article date: August 2019

Authors: Loes E.M. Kistemaker, Carolina R.S. Elzinga, Christofer S. Tautermann, Michael P. Pieper, Daniel Seeliger, Suraya Alikhil, Martina Schmidt, Herman Meurs, Reinoud Gosens

Issue Information

Pages: 2825-2826

Article date: August 2019

PPARδ agonist prevents endothelial dysfunction via induction of dihydrofolate reductase gene and activation of tetrahydrobiopterin salvage pathway

Pages: 2945-2961

Article date: August 2019

Authors: Zihui Zhang, Xinya Xie, Qinyu Yao, Jia Liu, Ying Tian, Chunmiao Yang, Lei Xiao, Nanping Wang

The importance of determining circadian parameters in pharmacological studies

Pages: 2827-2847

Article date: August 2019

Authors: Laetitia S. Gaspar, Ana Rita Álvaro, Sara Carmo‐Silva, Alexandrina Ferreira Mendes, Angela Relógio, Cláudia Cavadas

Bouchardatine analogue alleviates non‐alcoholic hepatic fatty liver disease/non‐alcoholic steatohepatitis in high‐fat fed mice by inhibiting ATP synthase activity

Pages: 2877-2893

Article date: August 2019

Authors: Yong Rao, Yu‐Ting Lu, Chan Li, Qin‐Qin Song, Yao‐Hao Xu, Zhao Xu, Yu‐Tao Hu, Hong Yu, Lin Gao, Lian‐Quan Gu, Ji‐Ming Ye, Zhi‐Shu Huang

Characterisation of P2Y2 receptors in human vascular endothelial cells using AR‐C118925XX, a competitive and selective P2Y2 antagonist

Pages: 2894-2904

Article date: August 2019

Authors: Markie O. Muoboghare, Robert M. Drummond, Charles Kennedy

Selected Abstracts from Pharmacology 2018

Pages: 2977-3081

Article date: August 2019